Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
14 March 2017

ISAZISO ESIBALULEKILEYO

ISebe leMicimbi yeNkcubeko neMidlalo limema imibutho yobugcisa nenkcubeko ebhalisiweyo nesebenza kwezougcisa obubonakalayo, ubugcisa baseqongeni (umz. umculo, umdaniso nemidlalo yeqonga), ubugcisa boncwadi nemisebenzi yobugcisa; iinkqubo zenkcubeko neefestivali zenkcubeko, ukuba ifake izicelo zoncedo-mali lweeprojekthi kunyaka-mali ka-2017/2018.
Izicelo zoncedo-mali mayibe zezeeprojekthi eziza kukhuthaza, ziphuhlise ze zilondoloze ezobugcisa nenkcubeko eNtshona Koloni, ingakumbi iiprojekthi eziza noku:

  • ukuxhobisa ngezakhono kwezobugcisa;
  • ukukhuthaza ukubonakalisa ezobugcisa;
  • ukukhuthaza iinguqu ezinentsingiselo namangenelo kwiindawo esihlala kuzo;
  • ukuqonda nokuphonononga amasolotya enkcubeko elifa lethu lemveli; kunye
  • nokuvula amathuba ngezobugcisa.

 

Izicelo mazenziwe ngokugcwalisa ifomu emiselweyo, ikhatshwa ngamaxwebhu axhasayo afanelekileyo.
Iifomu zezicelo ziyafumaneka kule webhusayithi www.westerncape.gov.za/cas ze imibuzo okanye izicelo zeefomu zezicelo zibhekiswe komnye wala magosa karhulumente alandelayo:

UNdlu-nkulu, eKapa/I-Ofisi yeNgingqi yaseVredendal
Fareedah Hunter
Umnxeba: 021 483 9724
Fareedah.Hunter@westerncape.gov.za
I-Ofisi yeNgingqi yase-Oudtshoorn
April Meiring
Umnxeba: 044 2791766
April.Meiring@westerncape.gov.za

Izicelo zingaposelwa, zithunyelwe okanye zisiwe ngesandla kwezi dilesi zilandelayo:

DCAS Arts and Culture
Private Bag X9067
Cape Town
8000
DCAS Arts and Culture
Umgangatho wesi-3
Isakhiwo iProtea Assurance
EGreenmarket Square
EKapa
8001
I-Ofisi yeNgingqi yase-Oudtshoorn

215 Seppie Greef Building

Oudtshoorn

6620

I-Ofisi yeNgingqi yaseVredendal
31 Matzikama Street
EVredendal
8160

Ukuvalwa kwezicelo: 16:00 ngoLwesihlanu, 31 kweyoKwindla 2017.
Izicelo ezifeksiweyo okanye ezi-imeyiliweyo azisayi kwamkelwa.
Izicelo ezifike emva kwexesha azisayi kwamkelwa.
Nceda uqaphele: Uncedo-mali lulinganiselwe. Ukufakwa kwangexesha kweefomu zezicelo ezigqityiweyo akusosiqinisekiso sokuba luyafumaneka uncedo-mali.

FORMS

ISICELO SONCEDO-MALI - SONYAKA-MALI WAMA-2017/18

APPLICATION FOR FUNDING - 2017/18 FINANCIAL YEAR

AANSOEK OM BEFONDSING - 2017/18-BOEKJAAR

 

IMPORTANT NOTICE

BELANGRIKE KENNISGEWING

Last published 04 February 2019