Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Home Report Fraud Contact us Show

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
05 September 2022

ISICWANGCISO SENKQUBO YE-IDP

UMASIPALA WASEBITOU (WC047)

INOMBOLO ISAZISO: 219/2022

Isaziso: Ngoku kunikezelwa ngokweCandelo lama-28(3) loMthetho oyiMunicipal Systems Act (uMthetho onguNombolo 32 ka-2000) omisela ukuba uMasipala kufuneka axelele uluntu ngeenkcukacha zenkqubo azimisele ukuyilandela kwiSicwangciso soPhuhliso esiHlanganisiweyo.

NgoLwesine wama-31/08/2022 iBhunga lamkele iSicwangciso seNkqubo ye-IDP yowama-2022-2027 kunye neShedyuli yeXesha loHlahlo-lwabiwo-mali. Isigqibo sebhunga siphumeza icandelo 28, 34 loMthetho weeNkqubo zikaMasipala, uMthetho wama-32 ka-2002 kunye necandelo lama-21 (b) loMthetho woLawulo lweMali kaMasipala, uMthetho wama-56 ka-2003.

Iikopi zeSicwangciso seNkqubo ye-IDP kunye neShedyuli yeXesha ye-IDP/Budget/PMS ziya kupapashwa kwiwebhusayithi kaMasipala waseBitou enokufumaneka ku-www.bitou.gov.za.

Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, nceda uqhagamshelane ne-ofisi ye-IDP kule nombolo 044 5013364/3198 okanye uthumele i-imeyile apha thenge@plett.gov.za

Mr. Mbulelo Memani

UMPHATHI KAMASIPALA

uMasipala weNgingqi waseBitou

 

 

 

Last published 05 September 2022