Thu
Thu
Thu
Thu

Plettenberg Bay

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Kwanokuthula

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Nature's Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wittedrift

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

The Crags

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Green Valley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

New Horizons

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Harkerville

Thursday°C

Important numbers

Emergency Hotline0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care)044 501 3174/5
Fire / Rescue044 533 5000
Ambulance (Private)072 054 9110
Law Enforcement044 501 3240
Ambulance 10177
Hide -
Published: 14 Jan 2021Title: Power Alert 1Status: Thursday, 14 January 2021: Eskom would like to inform the public that Stage 2 loadshedding will be implemented starting at 12:00 this afternoon through to Sunday night. The loadshedding is necessary due to loss of generation capacity overnight. Bitou will be shedding today from 14:00 till 16:30.
1
Home 1Contact usShow

Weather

Plettenberg Bay
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Kwanokuthula
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Nature's Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wittedrift
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

The Crags
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Green Valley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

New Horizons
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Harkerville
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Emergency Hotline 0800 029 999
WhatsApp Support Line 060 012 3456
Provincial Hotline 021 928 4102
Bitou Municipality (Customer Care) 044 501 3174/5
Fire / Rescue 044 533 5000
Ambulance (Private) 072 054 9110
Law Enforcement 044 501 3240
Ambulance 10177
03 August 2020

Umasipala Wase Bitou Wenza Isigqibo Ngamatyala Abantu Abakuluhlu Yezaphulelo Kulo Masipala

Umpoposho kumacandelo eze ndba

Kwintlanganiso yeBhunga kuMasipala wase Bitou, ibibanjwe ngomhla we 30 kweye Silimela (June) 2020, kwaye kwathathwa isigqibo malunga ngamatyala abantu abaqalayo ukuba kwi luhlu yezaphulelo kubantu abazi mpula zika lujaca abanga 1009. Loo matyala enkonzo zika Masipala adlulileyo kwizigidi ezilishumi elinanye (R11M), kuye kwagqitywa ukuba acinywe. Lonto yenzelwe ukuba kuhliswe umyinge wamatyala akwi ncwadi zika Masipala wase Bitou.

Uceba, Mphakamisi Mbali, okwa ngu Sihlalo kwikomiti yeze Zimali ye Bhunga, uye waveza ukuba esi sisibonelelo esenziwayo ukuncedana nabahlali abasemva kakhulu kumatyala. SinguMasipala siyayazi imeko yoxinezelelo ekuqoqosho lwe lizwe lethu yenza kubenzima kwii pokoto zabahlali. Senze inzame ezininzi singu Maspala wase Bitou ukuba abahlali bahlawule amatyala eenkonzo zika masipala kodwa akwalunga. Le yinyoba ekhoyo kwi polisi xa amatyala eenkonzo emaninzi kwaye emakhulu ezincwadini zamatyala ethu.

Asizami ukutkhuthaza abahlali bangazibhatali iinkonzo zika Maspala kwaye sisayibhetelela into yokuba mazibhatalwe iinkonzo bahlali. Xa usengxakini zokungakwazi umelana netyala lakho yiya kwi Candelo leze Mali wenze isivumelwano ngentlawulo lwetyala lakho. Sinethemba iipolisi ezintsha zika Masipala zizakukhuthaza ukuba abahlali bazihlawule iinkonzo zakwa masipala.

USodolphu, UPeter Lobese, uye wathi uMasipala wase Bitou uzama ngandlela zonke ukuwenza lula umthwalo ophezu kwamagxa abahlali abaphantsi koxinezelelo ngenxa yalo bhubhane. Eli nyathelo kufuneke libonwe njenge nyathelo elizama ukukhuthaza abahlali bayazi ukuba lo masipala unayo inkathalo kuba hlali bale dolophu.

IKhutshwe ngu Mnumzana Andile Namntu Intloko ye Candelo lwezonxibelelwano ku Masipala Wase Bitou, ngokugunyaziswa ngu Mpathi Masipala, uAdvocate Lownwabo Ngoqo

 

Enquiries: BITOU COMMUNICATIONS AND CUSTOMER CARE SECTION, Tel: 044 501 300 6, Mobile: 0767 348 483, E-mail: anamntu@plett.gov.za; Communications, Department: Corporate Services, BITOU MUNICIPALITY

Last published 03 August 2020